משרד עורך דין ונוטריון בנתניה יוסי תובל ושו"ת

הסכם שותפות

 

שנערך ונחתם ב__________.ביום _______ בחודש __________.___199.

בין:                                          __________.נושאת ת"ז מס'___________

____________________

שתקרא להלן לשם הקיצור "שותף א'"

מצד אחד

לבין:                                        __________.נושאת ת"ז מס'___________

מרחוב ____________________

שיקרא להלן לשם הקיצור "שותף ב'"

מצד שני

הואיל:         ושותף ב' הנו המחזיק ע"פ דין של חנות ב____________________ ע"פ חוזה שכירות מיום__________ למשך__ שנים להלן - החנות

והואיל:        ושותף ב' מפעיל בחנות בית עסק לממכר ____________________. להלן - העסק

והואיל:        ושותף ב' מעונין להעביר מחצית מהעסק והתפעול של העסק תוך שותפות מלאה עם שותף א'

והואיל:        ושותף א' מעונינת לרכוש משותף ב' מחצית מהעסק ולהיות שותפה בחלקים שווים בזכויות וחובות העסק

והואיל:        וברצון הצדדים להתקשר בהסכם ולקבוע בו את זכויותיהם וחובותיהם.

אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1.       המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ויקרא בכפיפה אחת עם תנאיו והוראותיו.

2.       תאריך תחילת השותפות נקבע בזאת ליום

3.       א.      השותפות הינה בלתי מוגבלת בזמן , אך כל צד יכול לפרוש ממנה בהודעה מראש ובכתב לצד השני.__ יום לפני מועד הפרישה המתוכנן על ידו.

ב.       הזכות לפרישה כאמור אינה ניתנת למימוש אלא לאחר תום __________ חודשים מיום תחילת השותפות.

4.       תמורת 50% בעסק תשלם שותף א' לשותף ב' סך של __________.בתנאים ובמועדים כדלקמן:

א.

ב.

5.       כל השקעה שתידרש בעסק החל מתאריך תחילת השותפות תושקע ע"י הצדדים בחלקים שווים.

6.       א.      מוסכם בזאת כי שותף ב' יעבוד בעסק במשרה מלאה ויהיה שכיר של העסק לכל עניין ודבר ויקבל משכורת בסך __________ש"ח לחודש ברוטו.

כל שינוי מתנאי השכר יקבע בהסכמה בין שני השותפים.

ב.       מוסכם כי שותף א' לא תעבוד בעסק. כל שינוי בעניין זה - יקבע בהסכמה כמו גם תנאי השכר של שותף א' אם תעבוד בעסק ושעות עבודתה.

7.       א.      במשך השנה הראשונה להפעלת העסק המשותף, תוכל שותף א' למשוך %.__ מהשקעתה בעסק ב-.__ תשלומים שווים ורצופים החל מתום החודש ה__________ לשותפות.

ב.       באם תממש שותף א' את זכותה לפרוש מהעסק, לאחר השנה הראשונה- כי אז תקבל את מלא השקעתה בניכוי המשיכות שמשכה ע"פ סעיף 8 א' לעיל: שותף ב' ישלם כאמור תוך __ יום, מיום הפרישה בפועל.

ג.       הצדדים מסכימים כי ההסדר המפורט בסעיף ב' לעיל יחול אך ורק על פרישה לאחר השנה הראשונה.

8.       במקרה של פרישת אחד הצדדים מהעסק והשותפות - לאחר תום השנה הראשונה יחולו ההסדרים כדלקמן:

א.      הצד הרוצה לפרוש יודיע לצד השני על כוונתו בכתב ...יום לפני מועד הפרישה המתוכנן.

ב.       הצדדים ימנו במשותף רואה חשבון ו/או שמאי להלן - המעריך אשר יעריך את העסק כערכו נכון לתאריך הפרישה.

ג.       המעריך ייקח בחשבון את ערך המלאי, ערך הציוד והרהוט ואת המוניטין של העסק, ויקבע את שווים ליום הפרישה.

ד.       הצד הנשאר ישלם לצד הפורש את מחצית הערכת המעריך תוך ...יום מקבלת ההערכה.

ה.      אם הצד הפורש תהיה שותף א'- היא לא תהיה זכאית לקבל אותו חלק בהערכה המייצג את מוניטין העסק אם לא שילמה עבור מוניטין בעת שנכנסה לשותפות. אשור בדבר תשלום או אי תשלום עבור מוניטין- יינתן לשותף א' עם כניסתה לשותפות.

9        א.      במשך קיום השותפות יוצאו כל הוצאות השותפות מחשבון הבנק הקיים.

ב.       אחת לשנה ייערך מאזן של העסק ע"י רואה חשבון והצדדים יוכלו למשוך רווחים, אם יחליטו במשותף לעשות כן בסכומים ובמועדים שיחליטו עליהם בהסכמה.

הצדדים לא ימשכו רווחים אלא בתום כל שנה, ולאחר קבלת המאזן.

10.     א.      הצדדים מסכימים כי על אחד מהם יחשב כנאמן כלפי השני וכלפי העסק לכל דבר ועניין הקשור להתקשרות זו להקמת השותפות על פיה, והפעלת העסק וביחסיהם במסגרת העסק מתחייבים הצדדים לפעול במיטב מרצם ויכולתם לטובת העסק וקידומו.

ב.       הצדדים מסכימים ומתחייבים הדדית כי במהלך __________ מיום הקמת השותפות לא יעסוק אף אחד מהם בעיסוק אשר עלול להביא לניגוד אינטרסים בין עיסוקו האמור לבין חובותיו ע"פ הסכם זה, אלא בהסכמה בכתב של הצד השני.

11.     א.      היו הצדדים חלוקים בדעתם בעניין מהותי בקשר להסכם זה ו/או בקשר לניהול העסק - יהיה כ"א מהצדדים רשאי להביא העניין להכרעתו של____________________ שנבחר ע"י הצדדים כבורר.

ב.       הבורר יהיה רשאי להחליט אם העניין מהותי אם לאו.

ג.       לא יובא להכרעת הבורר עניין שמטבעו הוא עניין הנוגע למהלך העניינים הרגיל של העסק.

ד.       החלטת הבורר תינתן תוך ___ יום.

ה.      הבורר יהיה משוחרר מלדון ע"פ דיני הראיות.

ו.       החלטות הבורר תהיה סופית ותחייב את הצדדים

ז.       חתימת הצדדים על ההסכם- מהווה שטר בוררות לכל עניין ודבר.

12.     הצדדים מתחייבים לעשות ככל שביכולתם כדי לקדם את מטרות העסק לנהוג ביושר ובהגינות אחד כלפי רעהו, להשקיע מיטב זמנם ומרצם לקדום עניני העסק ולבצע כל שיידרש ע"מ לנהל את העסק ביעילות.

ולראיה באו הצדדים על החתום

שותף ב'

שותף א'

כל הזכויות שמורות ליוסי תובל רחוב הרצל 54 נתניה.

אין המובא להלן הינו תחליף לייעוץ משפטי.